|
sales@actran.co.th
(662) 679-1668, (080) 958-4439, (064) 095-8351

SAP Business One
ดาวน์โหลด


เป็นเครื่องมือการจัดการระดับองค์กรที่ออกมแบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ระบบ SAP Business One เป็นโซลูชั่นเบ็ดเสร็จในราคาที่คุณสามารถใช้ได้ ช่วยให้คุณจัดการและประสานงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย การจัดซื้อและจัดหา การเงินและการวิเคราะห์และการนำเสนอรายงานต่างๆ

SAP Business One ประกอบด้วยฟังก์ชันที่ครอบคลุมกับมาตรฐานและข้อปฏิบัติของทุกอุตสาหกรรม ไม่เพียงทำให้องค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดกลางสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกเครื่องมือเฉพาะส่วนของการทำงานและการดำเนินงานเฉพาะอุตสาหกรรมของคุณได้ เช่น สินค้าอุปโภคและบริโภค การกระจายสินค้าและการขายส่ง เครื่องจักรและส่วนประกอบ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการให้บริการ


ระบบการทำงาน SAP Business One แบ่งเป็นแต่ละส่วนหลักดังนี้


1. การบริหารการเงิน

  • การจัดการด้านระบบบัญชี การบันทึกรายการบัญชี, บันทึกบัญชีแยกประเภท, การธนาคาร, จัดเก็บงบประมาณและบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

2. การขายและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

  • การบริหารกระบวนการขายและโอกาสทางด้านการขาย การบริหารการส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการลูกค้า การบริหารจัดการบริการ การรายงานและการวิเคราะห์ การจัดการด้านการขาย และรองรับการบริการหลังการขาย

3. การควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

  • ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจดการข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี การออกใบแจ้งหนี้ การรยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้โดยการอ้างอิงกับใบสั่งซื้อ การเคลื่อนไหวระหว่างคลังสินค้า การติดตามและบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้า การนำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย

4. การวางแผนการผลิต

  • การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า การควบคุมการออกใบเสร็จ การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต และการนำเสนอรายงาน

5. ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

  • นำเสนอรายงานรูปแบบที่คุณต้องการ การวิเคราะห์ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ระบบการวิเคราะห์รวมถึง KPIs

6. การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ


  • สามารถใช้เวลาของคุณไปกับการเติบโตทางธุรกิจ การดำเนินงานมีความคล่องตัว รับทราบรายละเอียดของงานแบบวันต่อวัน
  • การตอบสนองที่รวดเร็ว ตอบรับตามความต้องการของลูกค้า โดยการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • ลดข้อมูลที่ซํ้าซ้อนและผิดพลาด ระบบที่เป็นหนึ่งเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดความล่าช้าและเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคง
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า มีการจัดเก็บข้อมูลในแหล่งเดียวกัน ที่ทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารและการจัดทำสัญญาการขาย
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี เพิ่มความก้าวหน้าในเวลาที่สั้นขึ้น โดยระบบสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการดูแลรักษาและง่ายต่อการฝึกอบรมการใช้งาน