|
sales@actran.co.th
(662) 679-1668

แอ็คแทรน ซิสเตมส์ ร่วมกับ Sage จัดงานสัมมนา "ACTRAN’s CUSTOMER Day Continuous Business Efficiency with Sage

แอ็คแทรน ซิสเตมส์ ร่วมกับ Sage จัดงานสัมมนา "ACTRAN’s CUSTOMER Day Continuous Business Efficiency with Sage” ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Future with Sage 300 | Optimization of your current Sage 300 โดยวิทยากรจาก Sage ซึ่งเป็นการบรรยายถึงระบบ ERP สำหรับจัดการธุรกิจ พบกับฟังก์ชั่นการทำงาน ที่ทันสมัยของ Sage 300 ที่น่าสนใจ เช่น

·         Web UI Platform & Web Screen

·         BI and Report Designer

·         Document Link

·         Project Job Costing & Resource Manager

·         Inventory Advisor (Optimize and forecast inventory)

·         Sage Budgeting & Planning

·         Sage 300 2019 Road Map

 

 

ในช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายในหัวข้อ e-Tax Invoice & e-Receipt for ERP โดยวิทยากรจากบริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พบกับหลักการการทำงานของ e-Tax Invoice & e-Receipt ประเภทต่าง ๆ  ประโยชน์ที่ได้รับ การเตรียมตัวของผู้ประกอบการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

ในช่วงที่ 3 เป็นการบรรยายในหัวข้อ Sage eClaim & eLeave Application โดยวิทยากรจาก Sage พบกับระบบ Online eClaim สำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายพนักงาน รองรับการทำงานตามโครงการ และเชื่อมโยงกับ Sage 300 มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ อาทิ เช่น

·         eClaim 

·         eLeave 

·         Employee Self-Service (ePortal) and mobile support

·         Fully Integration with Sage 300

 

 

ในช่วงสุดท้ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ Sage EM (X3 ) Readiness for Industry 4.0 โดยวิทยากรจาก Sage พบกับ Sage X3 โปรแกรมที่ช่วยจัดการธุรกิจทั้งระบบในแอพพลิเคชั่นเดียว  ตั้งแต่การผลิต, งานขายและลูกค้าสัมพันธ์ไปจนถึงการเงิน สามารถกำหนด Work flow การทำงานตามกระบวนการทำงานของท่านได้ ทำงานแบบ Web Access, Cloud, Mobile ช่วยให้การจัดการธุรกิจสะดวก รวดเร็วและยืดหยุ่นขึ้น

 

 

หากท่านมีความสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบหรือสนใจข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย ได้ที่เบอร์ 02-679-1668 หรือผ่านทางอีเมล์ sales@actran.co.th